Záruční list klimatizační jednotky/ tepelného čerpadla

Potvrzujeme tímto předání a převzetí klimatizačního zařízení.

Zařízení bylo přezkoušeno, předvedeno, je plně funkční a bez závad.

Kupující byl poučen o instalaci, provozu a údržbě zařízení.

Byla předána dokumentace:

  • Záruční list
  • Návod k obsluze a údržbě, elektronicky v českém jazyce.

Doba záruky: 36 měsíců

Záruku je možno uplatnit na vady vzniklé ve výrobě a vady materiálu. Po dobu trvání záruky je dodání originálních náhradních dílu bezplatné. O dobu provádění záruční opravy se záruka prodlužuje.

Zařízení je možno spustit jen v případě je‑li zařízení odborně instalováno, je v bezvadném stavu, vnější a vnitřní podmínky odpovídají účelu zařízení a charakteristice provozu.

Případnou reklamaci lze uplatnit pouze na základě řádně vyplněného reklamačního listu.

Záruka se nevztahuje na pohledové vady vzniklé provozem, užíváním a jiným mechanickým poškozením. Dále na vady vzniklé nesprávnou a dbalou instalací, neschválenými úpravami, nesprávným užíváním nebo podmínkami provozu v rozporu s údaji o zařízení a platnými normami v EU a uvedenými v návodu k provozu a údržbě.

Uživatel je povinen provádět údržbu zařízení dle návodu a potřeby vyplývající z charakteru prostředí a užívání.

Minimálně jedenkrát do 12 měsíců provést prokazatelnou servisní prohlídku a servis odbornou firmou.

Kupující se seznámil a je povinen se přesvědčit, že podmínky instalace a provozu souhlasí s podmínkami stanovenými výrobcem, zejména pak mít schválenou a normě odpovídající elektroinstalaci pro zařízení v objektu.

Výrobce a prodejce neodpovídají za poškození zařízení a zdraví, či jiné škody vzniklé neodbornou manipulací, instalací, nesprávným užíváním, provozem, dopravou, změnou místa instalace a způsobené vyšší mocí.

Ostatní náležitosti se řídí právním řádem ČR.